piątek, 22 kwietnia 2011

Gdzie szukać pomocy

Gdy zaginie osoba pierwszymi krokami jej bliskich jest zgłoszenie na policję. Mitem jest odczekiwanie 48 godzin.

Rozporządzenie komendanta głównego policji:§ 1
Poszukiwanie osób które zaginęły, ustalanie nieznanej tożsamości osób oraz identyfikacja nieznanych zwłok - to forma pracy operacyjnej, stanowiąca zespół czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i administracyjno-porządkowych, których celem jest odnalezienie osoby, której zaginięcie zgłoszono Policji, ustalenie tożsamości osoby, która nie jest w stanie jej określić, bądź zataja ją w sytuacji mającej znaczenie prawne oraz identyfikacja nieznanych zwłok. 
§ 2
1. Policja prowadzi czynności określone w § 1 przy zastosowaniu metod określonych w instrukcji, stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia. 
2. Metody prowadzenia poszukiwania osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości określają odrębne przepisy. 
§ 3
1. Czynności, o których mowa w § 1, wykonują wszyscy policjanci zgodnie z ustalonym indywidualnym zakresem obowiązków i uprawnień oraz poleceniami przełożonych. 
2. Sposób wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, o których mowa w § 1, określa zarządzenie Nr 16/pf Komendanta Głównego Policji z dnia 4 września 2002 r. w sprawie metod prowadzenia przez Policję współpracy z osobowymi źródłami informacji, obserwacji i wykorzystywania obiektów specjalnych oraz form wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych. 
§ 4
Traci moc Instrukcja o postępowaniu Policji w razie zgłoszenia zaginięcia osoby, ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok, stanowiąca załącznik nr 3 do zarządzenia nr 039/96 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie metod i form wykonywania przez Policję czynności operacyjno-rozpoznawczych. 
§ 5

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękujemy za komentarz. Włączona jest jego moderacja.Po akceptacji zostanie zamieszczony.