środa, 5 czerwca 2013

Jak zgłosić zaginięcie? Kto może to zrobić?Kategoryzacja osób zaginionych

Przyjmując zawiadomienie należy ustalić w szczególności:

1) pełne dane personalne osoby zaginionej;
2) cechy wyglądu zewnętrznego z uwzględnieniem znaków szczególnych;
3) opis ubioru z uwzględnieniem znaków firmowych poszczególnych elementów;
4) oznaczenie grupy krwi;
5) opis przedmiotów posiadanych w czasie zaginięcia;
6) miejsce i okoliczności zaginięcia;
7) rodzaj chorób, nałogów oraz charakter nawyków i skłonności z uwzględnieniem
prób samobójczych;
8) rodzaj, czas trwania i skutki poprzednich oddaleń z miejsca pobytu;
9) prawdopodobną przyczynę zaginięcia w kontekście sytuacji rodzinnej,
zawodowej, konfliktów, wypowiedzi, pozostawionych listów;
10) adresy osób i instytucji, do których mogła udać się osoba zaginiona;
11) rodzaj i zakres czynności poszukiwawczych podjętych dotychczas przez
rodzinę, znajomych lub podmioty pozapolicyjne.

Należy pamiętać, że do zawiadomienia dołącza się aktualną fotografię osoby
zaginionej, przekazaną przez zawiadamiającego o zaginięciu. W przypadku gdy osoba
uprawniona nie posiada w chwili zgłaszania zaginięcia osoby jej fotografii, należy ją
zobowiązać do niezwłocznego dostarczenia takiej fotografii.

OSOBA UPRAWNIONA DO ZGŁOSZENIA ZAGINIĘCIA

1) członka rodziny osoby zaginionej;
2) kierownika instytucji, w której osoba zaginiona lub NN osoba przebywała
w celu leczenia albo sprawowania nad nią opieki;
8 Tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.
15
3) inną osobę, która w złożonym zawiadomieniu uzasadnia podejrzenie
popełnienia przestępstwa przeciwko Ŝyciu, zdrowiu lub wolności osoby
zaginionej, albo wskazuje jednoznacznie okoliczności zaginięcia osoby;
4) przedstawiciela właściwego urzędu konsularnego, jeŜeli osobą zaginioną jest
cudzoziemiec.

Podejmowane bezpośrednio po zgłoszeniu zaginięcia osoby czynności
poszukiwawcze różnią się zdecydowanie, co jest spowodowane określeniem kategorii
osoby zaginionej. Kategorię osoby zaginionej określa policjant sporządzający
zawiadomienie o zaginięciu po dokonaniu analizy i oceny podanych w nim faktów
i okoliczności.

osoba zaginiona kategorii I – to osoba, która opuściła nagle ostatnie miejsce
swojego pobytu w okolicznościach uzasadniających podejrzenie popełnienia na
jej szkodę przestępstwa przeciwko Ŝyciu, zdrowiu lub wolności, albo
uzasadniających podejrzenie zagroŜenia dla jej Ŝycia, zdrowia lub wolności,
a w szczególności:
a) wskazujących na realną moŜliwość popełnienia przez nią samobójstwa,
b) jeśli jest to osoba małoletnia do lat 15 i jej zaginięcie zgłoszono po raz
pierwszy,
c) jeśli jest to osoba, która z powodu wieku, choroby, upośledzenia
umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych nie moŜe
kierować swoim postępowaniem albo wymaga opieki lub pomocy innych
osób;

osoba zaginiona kategorii II – osoba, która opuściła ostatnie miejsce swojego
pobytu w okolicznościach nieuzasadniających niezwłocznej potrzeby
zapewnienia ochrony jej Ŝycia, zdrowia lub wolności, albo udzielenia pomocy,
w szczególności gdy:
a) nie istnieją przesłanki określone w kategorii I,
b) osoba zaginiona okazywała wcześniej niezadowolenie z własnej sytuacji
Ŝyciowej lub zamiar jej zmiany albo zabrała ze sobą rzeczy osobiste,
c) osoba zaginiona opuściła ostatnie miejsce swojego pobytu z własnej woli,
a w przypadku osoby małoletniej jej zaginięcie nie jest samowolnym
oddaleniem się z domu rodzinnego, ze schroniska dla nieletnich, zakładu
poprawczego, placówki interwencyjnej, domu dziecka, ośrodka szkolnowychowawczego
lub innej tego rodzaju placówki, w której przebywała ona
na mocy orzeczenia sądu; w szczególności, jeŜeli fakty takich ucieczek
zgłaszane były wcześniej Policji.

Poszukiwanie osób za granicą oraz poszukiwanie cudzoziemców

Poszukiwania obywateli Rzeczypospolitej Polskiej za granicą prowadzi
komórka organizacyjna Komendy Głównej Policji właściwa do spraw kontaktów
z Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji. Policjant prowadzący poszukiwanie
osoby zaginionej jest obowiązany do wystąpienia do Biura Interpolu z wnioskiem
o wszczęcie poszukiwania za granicą w celu ustalenia miejsca pobytu w przypadku,
gdy:
1) zaginięcie ma związek z wyjazdem za granicę;
2) w trakcie wykonywania czynności poszukiwawczych uzyskano wiarygodną
informację wskazującą na pobyt osoby zaginionej za granicą.


1 komentarz:

  1. A co w przypadku osoby, która nie kwalifikuje się do żadnej z tych trzech kategorii osób zaginionych? Np. normalna, szczęśliwa, dorosła osoba, która wyszła z domu po bułki i nie wróciła?
    I drugie pytanie: jaka jest definicja zaginięcia? Czy gdy moja żona wyszła z domu informując, że wróci za godzinę, a mija druga godzina i nie wraca, czy mogę zgłosić zaginięcie? Jak należy to definiować?

    OdpowiedzUsuń

Dziękujemy za komentarz. Włączona jest jego moderacja.Po akceptacji zostanie zamieszczony.